fbpx

ไฟเขียว 4 ผู้สมัครประมุขลูกหนังคุณสมบัติครบ

ประกาศ : คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1 / 2566
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณารายชื่อและหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สภากรรมการ และองค์คณะตุลาการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 แล้ว อาศัยข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ และระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2565 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง

ตำแหน่ง นายกสมาคม

1.นางนวลพรรณ ล่ำซำ
2.นายวรงค์ ทิวทัศน์
3.นายพยุริน งามพริ้ง
4.นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ

ตำแหน่ง อุปนายก

1.นายวิลักษณ์ โหลทอง
2.นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
3.นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ
4.ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
5.นายอรรณพ สิงห์โตทอง
6.นายชัยวัฒน์ แก้วผลึก
7.นายรักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์
8.นายเฉลิมวุฒิ สง่าพล
9.นายชัยกร ชัยมงคลยศ
10.นายสุโชค เลิศวัฒนโกเมศ
11.นายยรรยง อัครจินดานนท์
12.นายสินาท เฮงสุวนิช
13.นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์
14.นายยุทธนา ก้อนทอง
15.นายสมนึก ทองแก้ว
16.นายอัคคะไกร มหาศรี
17.นายคุณาชา ไชยชุมพร

ตำแหน่ง กรรมการกลาง

1.พลตำรวจโท สำราญ นวลมา
2.นาวาอากาศเอก ปิยะพงศ์ ผิวอ่อน
3.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
4.นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์
5.นาวาโท นายแพทย์ พรเทพ ม้ามณี
6.นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาศ
7.นายธนวัชร นิติกาญจนา
8.พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร
9.นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย
10.นายกุดั่น สุขุมานนท์
11.นางสาววรัญรดา ชยะกฤตย์
12.นายประสิทธิ์ แจ้งถิ่นป่า
13.นายณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด
14.นายพีรพล เอื้ออารียกูล
15.นายพรชัย พยนต์ภาค
16.นายวรเดช ภูประไพ
17.นายพิชัย คงศรี
18.นายเชิดชัย สุวรรณนัง
19.นายโกสินทร์ อัตตโนรักษ์
20.นายกณิศ สงวนวงศ์
21.นายรุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง
22.นายรุ่งรัฐ จิตตการ
23.นายอภิชาติ จันทร์หอม
24.นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น
25.นายไพศาล ชโนวรรณ
26.นายภานพ ใจเกื้อ
27.นายปารุส สุระประเสริฐ
28.นายชัยพร ออฟูวงศ์
29.นายนันทพล ชูเวสศิริพร
30.นายสาวิน จรัสเพชรานันท์
31.นายยุทธนา ทวีสรรพสุข
32.นายสุรเชษฐ์ จรัสเพชรานันท์
33.นายบุญพบ ประพฤติ
34.นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์
35.นายมิตติ ติยะไพรัช
36.นายพงษ์กฤษณ์ โอถาวร
37.ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
38.นายดิฏฐชัย จันทร์คุณา
39.ดร.พิทักษ์ชน โชติกมลพงศ์

ตำแหน่ง กรรมการกลาง สำหรับสตรี

1.นางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา
2.นางสาวธีรณา เศรษฐสมภพ
3.ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา
4.นางสาวนิษฐา ชยะกฤตย์
5.นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์

ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง

ตำแหน่ง นายกสมาคม

นายสุรชัย นิวาสพันธุ์

เนื่องจาก ผู้สมัครรายนี้ ไม่ได้รับการเสนอชื่อโดยสโมสรสมาชิกอย่างน้อย 3 ราย ตามข้อบังคับ ลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ข้อ 37.2 หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านสำนักงานเลขาธิการ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งคำตัดสิน

ตำแหน่ง กรรมการกลาง

นายวัชรพล สุรเสน

เนื่องจาก ผู้สมัครรายนี้ ไม่ได้รับการเสนอชื่อโดยสโมสรสมาชิกอย่างน้อย 3 ราย ตามข้อบังคับ ลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ข้อ 37.2 หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านสำนักงานเลขาธิการ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งคำตัดสิน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

ให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการแก้ไขเอกสาร และให้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วมายังสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ตำแหน่ง นายกสมาคม

นายคมกฤช นภาลัย

ให้สโมสรละงู ซิตี้ และ สโมสรดอนเมือง เอฟซี ทำเครื่องหมายระบุตำแหน่งที่สมัครลงในใบเสนอชื่อ

ตำแหน่ง อุปนายก

นายอนุชิต กุลวานิช

ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครหน้าแรก และให้สโมสรพิษณุโลก ยูนิตี้ ที่เสนอชื่อผู้สมัครลงนามและประทับตราบริษัทในสำเนาหนังสือรับรอง

ตำแหน่ง กรรมการกลาง

1.ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง

ให้สโมสรพิษณุโลก ยูนิตี้ ที่เสนอชื่อผู้สมัครลงนามและประทับตราบริษัทในสำเนาหนังสือรับรอง

2.นายนภดล ร่มโพธิ์

ให้สโมสรพิษณุโลก ยูนิตี้ ที่เสนอชื่อผู้สมัครลงนามและประทับตราบริษัทในสำเนาหนังสือรับรอง
ผู้สมัครองค์คณะตุลาการที่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมพิจารณาวินัย มารยาทฯ

นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมพิจารณาวินัย มารยาท

นายสรรณ บุญทิพยา

ตำแหน่ง กรรมการคณะกรรมพิจารณาวินัย มารยาท

1.นายประกาศิต พิมพ์วงศ์
2.นาวาอากาศเอก ธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์
3.นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์
4.นายโสภณ มหาบุญ
5.นายสุระ ศรีอาจ
6.เรืออากาศโท ปราโมทย์ กล่ำสกุล
7.นายวิโชติ มียิ้ม
8.พันตำรวจเอก อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์
9.ร้อยตำรวจเอก พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์
10.นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต
11.นายอาริศ กุลสวัสดิ์ภักดี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมอุทธรณ์

พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมอุทธรณ์

พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต

ตำแหน่ง กรรมการคณะกรรมอุทธรณ์

1.นายชุมสาย ศรียาภัย
2.นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
3.นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์

ผู้สมัครองค์คณะตุลาการที่ถูกตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง

ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมพิจารณาวินัย มารยาทฯ

ดร. ปัญญา หาญลำยวง

เนื่องจาก ผู้สมัครรายนี้ ขาดคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย และ/หรือ ประสบการณ์ทางด้าน สืบสวนสอบสวนและกฎหมายเป็นที่ประจักษ์ ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ ข้อ 67.2 หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านสำนักงานเลขาธิการ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งคำตัดสิน

ตำแหน่ง กรรมการคณะกรรมพิจารณาวินัย มารยาทฯ

นายพงษ์สกรณ์ อดิศรเกษม

เนื่องจาก ผู้สมัครรายนี้ ขาดคุณสมบัติ ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอล แห่งประเทศไทยฯ ข้อ 64 วรรคสี่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านสำนักงานเลขาธิการ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งคำตัดสิน

จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

พลโท กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน
รองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำการแทน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า